Červencový prázdninový provoz v MŠ Mezivrší

Po dohodě se zřizovatelem bude MŠ Mezivrší zajišťovat prázdninový provoz v červenci 2020 (od 1.7. do 31.7.2020) pro přihlášené děti z mateřských škol: Bezová-Mezivrší-Jitřní-Jílovská-Na Zvoničce.

Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školsky zákon) v platném znění a dále vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění novelizace vyhláškou č.43/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel.

+ Děti jsou přijímány na základě písemné „žádosti zákonného zástupce dítěte“-do výše kapacity dané mateřské školy

+ Formulář „žádosti“ si rodič vyzvedne ve své kmenové ,ateřské škole a zároveň ve své kmenové mateřské škole požádá o kopii Evidenčního listu s doložením o proočkovanosti dítěte

+ Děti z MŠ Mezivrší se zapisují a uhradí platby za červencový provoz podle interních pokynů, které jsou dostupné na webových stránkách

+ Vyplněnou žádost a kopii evidenčního listu rodič/pověřený zástupce odevzdá v MŠ Mezivrší dne 19.3.2020 od 13:00 do 18:00 hod.

+ Školné a stravné se bude platit na místě v hotovosti

KRITÉRIA PŘIJETÍ

  1. Děti z MŠ Mezivrší, která červencový provoz zajišťuje
  2. Přesný čas odevzdání přihlášky dětí, které již navštěvovaly mateřskou školu Bezovou-Jílovskou-Jitřní-Na Zvoničce a již dovršily věku 3 let.

Po naplnění kapacity na červencový provoz, již nebudou další přihlášky přijímány.

Prázdninový provoz je určen prioritně dětem zaměstnaných rodičů.

Provozní doba MŠ 7:00-17:00hod.