Zápis do MŠ

Informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021

Rada MČ Praha 4, usnesením 1. Zasedání ze dne 8.1.2020 číslo IR-1/2020odsouhlasila termín zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021:

Výdej přihlášek pro zápis dětí do MŠ Mezivrší na školní rok 2020/2021 je ve dnech 22. dubna – 23.dubna 2020 od 13:00 do 18:00 hod. v ředitelně MŠ Mezivrší nebo elektronicky. V průběhu těchto dnů je možno samostatně navštívit jednotlivé třídy v době od 9:30 – 11:00 hod.

Podání žádosti můžete učinit osobně, písemně, nebo ústně do protokolu, ve dnech 12. května – 13. května 2020 od 13:00 do 18:00 hod. Není dána povinnost podávat žádost osobně. Je ovšem nutné zplnomocnění zákonného zástupce dítěte třetí osobou pro podání žádosti.

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání povinně učiní zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dítě, které dovrší 5 let k 31.8.2019) a to  v případě, že bude požadovat tzv. individuální vzdělávání v domácím prostředí, v dětské skupině, lesní mateřské škole, soukromé mateřské škole nezařazené do sítě škol MŠMT apod. zařízení.

Při podání žádosti k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce:

 • předá vyplněnou přihlášku s povinnými osobními údaji nutnými pro zpracování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, vč. Prohlášení o poučení dle správního řádu
 • na přihlášce bude písemné potvrzení od lékaře o řádné proočkovanosti dítěte a potvrzení o zdravotním stavu dítěte
 • povinnost očkování se nevztahuje na děti s povinnou předškoní docházkou
 • u dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami podle § 16 ŠZ, odst. 9, doloží vyjádření školského poradenského zařízení
 • upozorňujeme, že pokud bylo dítěti některé z povinných očkování odloženo (např. pro momentální nepříznivý zdravotní stav dítěte) a dítě nebude mít ke dni zápisu všechna povinná očkování, bude řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přerušeno do doby, než bude dítě mít všechna povinná očkování
 • v případě cizinců, doloží povolení k trvalému pobytu na území ČR
 • při podání žádosti obdrží zákonný zástupce registrační číslo dítěte. Pod tímto registračním číslem bude do 31. května 2020 zveřejněno  rozhodnutí o přijetí/nepřijetí  k předškolnímu vzdělávání a to na této webové stránce www.msmezivrsi.cz v sekci ZÁPIS.
 • o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mezivrší rozhoduje ředitelka Mateřské školy Mezivrší, jako orgán veřejné moci, a to podle příslušných zákonů (zejména podle správního řádu a školského zákona)
 • rodné číslo dítěte a další osobní údaje potřebné pro vedení MATRIKY (§ 28 Školského zákona) předá rodič ředitelce MŠ až v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Právo na přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • právo na umístění v MŠ má dítě. Které dosáhne k 31.8. věku 5 let nebo dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky na školní rok 2020/2021, z důvodu povinnosti (plnění povinné docházky) k předškolnímu vzděláván
 • právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31.8. věku 4 let
 • právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31.8. věku 3 let
 • teprve následně, pokud má MŠ volnou kapacitu míst na daný školní rok, může přijmout i dítě mladší 3 let tj. dítě, které dovrší do 31.12.2020 věku 3 let. Pro mladší děti nemáme finančně zajištěné personální podmínky.
 • v případě přijetí dítěte mladšího 3 let, musí dítě splňovat kritéria samostatnosti v sebeobsluze, citové a sociální zralosti. Mateřská škola je vzdělávací zařízení, není sociální institucí, ani pečovatelskou službou

V případě, že na poslední volné místo v MŠ připadají dvě děti se stejným datem narození, rozhodne o umístění tzv. losování, za účasti všech stran.

Kritéria zápisu

Č.j. ŘMŠ1/2020

Praha 20.1.2020

Na základě ustanovení § 2,odst.1, písm. a), § 34, §165, odst.2, písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s ohledem na „Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání“ www.ochrance.cz ISBN 978-80-87949-81-8, Brno, 22. Března 2018 a v souladu se zákonem 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon), při dodržení § 18 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a ve smyslu čl. 2, odst. 2 Listiny základních lidských práv

stanovuje ředitelka Mateřské školy Mezivrší, Praha 4, Mezivrší 15

Zora Prokopová

Následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 1. Děti s trvalým pobytem v Městské části Praha 4 (spádová oblast)
 2. Věk dítěte

Na základě podaných žádostí bude při uplatnění daných podmínek kritérií stanoveno pořadí žadatelů, které bude uveřejněno na www.msmezivrsi.cz a na úřední desce MŠ.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 • Přijímány jsou děti podle § 34, odst.1 školského zákona zpravidla ve věku od 3 let do začátku povinné školní docházky, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP.
 • Nezbytné je dodržení podmínky ustanovení § 50, zákona 4. 258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění: Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním dle českého očkovacího kalendáře, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo vzhledem ke kontraindikaci má stanoven individuální očkovací kalendář.
 • Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
 • V případě přijímání dítěte s potřebou podpůrných opatření je nutné doporučení školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.
 • Pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 je stanoven celkový počet volných míst: bude dooplněno po uzavření žádostí o odklad školní docházky.

Doložení trvalého pobytu dítěte v městské části Praha 4

 • občanským průkazem dítěte nebo pasem
 • tiskopisem „Poskytnutí údajů z registru obyvatel fyzické osobě“ – výpis vám vyhotoví na pracovišti Czechpointu