Zápis do MŠ

Informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021 aktualizace ke dni 9.4.2020! Zápis probíhá bez přítomnosti dětí!

Vážení rodiče, na základě výzvy MŠMT ze dne 3.4.2020, se doporučuje mateřským školám upravit organizaci „zápisu“ dětí k předškolímu vzdělávání na nový školní rok 2020/2021

Výdej „Žádosti o předškolní vzdělávání“ vč. Čestného prohlášení o proočkovanosti dítěte on-line:

 • lze stáhnou z našich webových stránek, připravené verze v docx. pro vyplnění a v pdf. pro ruční vyplnění.

Podání “ Žádosti o předškolní vzdělávání“ on-line

 • vyplněnou Žádost a Čestné prohlášení o proočkovanosti, vč. přílohy „kopie očkovacího průkazu dítěte a rodného listu dítěte, odešlete on-line přes e-mail nebo poštou. Adresy pro doručení je MŠ Mezivrší, Mezivrší 15, Praha 4_Braník, 147 00. Odesílat můžete průběžně od 24.dubna do 15.květa 2020. Nebo využijte osobního předání-viz níže.

Výdej „Žádosti o předškolní vzdělávání“ osobním vyzvednutím v mateřské škole

 • tiskopisy (Žádost a Čestné prohlášení) si 22.4. a 23.4.2020 od 13:00 do 18:00 hod. si vyzvedněte v kanceláři ředitelky v roušce.

Podání „Žádosti o předškolním vzdělávání“ můžete využít několika způsoby:

 • POŠTOU vyplněné tiskopisy (Žádost a Čestné prohlášení) vč. příloh „Kopie očkovacího průkazu dítěte a kopie „Rodného listu dítěte“ (stačí prosté kopie) zašlete poštou na adresu MŠ Mezivrší, Mezivrší 15, Praha 4-Braník, 147 00.
 • OSOBNÍM PODÁNÍM 14.května-15.května 2020 od 13:00 do 18:00 hod. Není dána povinnost podávat žádost osobně. Je ovšem nutné zplnomocnění zákonného zástupce dítěte třetí osobou pro podání žádosti. Zákonní i jiní zástupci budou mít roušku!

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání povinně učiní zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dítě, které dovrší 5 let k 31.8.2020) a to i v případě, že bude požadovat tzv. individuální vzdělávání v domácím prostředí, v dětské skupině, lesní mateřské škole, soukroné mateřské škole nezařazené do sítě škol MŠMT apod. zařízení.

 • předá/zašle vyplněnou “ Žádost“ s povinnými osobními údaji nutnými pro zpracování rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, Čestné prohlášení o proočkovanosti dítěte, kopii očkovacího průkazu dítěte a kopii rodného listu dítěte.
 • v případě cizinců, doloží povolení k trvalému pobytu na území ČR
 • v žádosti již NEBUDE písemné potvrzení od lékařky o řádné proočkovanosti dítěte a potvrzení o zdravotním stavu dítěte
 • povinnost předložit Čestné prohlášení oproočkování se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.
 • u dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami podle § 16 ŠZ, odst.9, doloží vyjádření školského poradenského zařízení.

Ředitelka školy

 • v průběhu správního řízení zkontroluje proočkovanost dítěte podle očkovacího kalendáře. Upozorňujeme, že pokud bylo dítěti některé z povinných očkování odloženo (např. pro momentální nepříznivý zdravotní stav dítěte) a dítě nebude mít ke dni zápisu všechna povinná očkování, bude řízenío přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přerušeno do doby, než bude mít všechna povinná očkování.
 • registrační číslo Vašeho dítěte, které bude po ukončení a vyhodnocení zápisu uvedeno v přehledu přijatých/nepřijatých dětí na webových stránkách školy a vývěsce u vchodu do MŠ Mezivrší, Vám bude sděleno ve čtvrtek 19.5.2020 od 8:00 do 16:00 hod. na telefonním čísle ředitelky školy 723 321 852. Spojte se s námi. Dovolujeme si požádat o dodržení tohoto termínu.
 • Záporné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci doručeno poštou nebo datovou schránkou, pokud jí má zákonný zástupce zřízenou.
 • O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mezivrší rozhoduje ředitelka Mateřské školy Mezivrší, jako orgán veřejné moci, a to podle příslušných zákonů (zejména podle správního řádu a školského zákona).
 • Rodné číslo dítěte a další osobní údaje potřebné pro vedení MATRIKY (§ 28 Školského zákona) předá rodič ředitelce MŠ až v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzělávání dne 27.května od 13:00 do 17:00 hod.

Právo na přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: kritéria

 • právo na umístění v MŠ má dítě, které dosáhne k 31.8. věku 5 let nebo dítě, kterému byl povolen odklad školní docházky na školní rok 2020/2021, z důvodu povinnosti (plnění povinné docházky) k předškolnímu vzdělávání
 • právo na umístěnív MŠ má dítě, které dosáhne k 31.8. věku 4 let
 • právo na umístěnív MŠ má dítě, které dosáhne k 31.8. věku 3 let
 • teprve následně, pokud má MŠ volnou kapacitu míst na daný školní rok, může přijmout i dítě mladší 3 let tj. dítě, které dovrší do 31.12.2020 věku 3 let. Pro mladší děti nemáme finančně zajištěné personální podmínky.
 • v případě přijetí dítěte mladšího 3 let, musí dítě splňovat kritéria samostatnosti v sebeobsluze, citové a sociální zralosti. Mateřská škola je vzdělávací zařízení, není sociální institucí, ani pečovatelskou službou.
 • právo na umístění dvouletého dítěte, tj. dítě, které dosáhne 3 let až ve druhém pololetí školního roku 2020/2021 (tzn. od února 2021) bylo zákonem v roce 2018 zrušeno.

V případě, že na poslední volné místo v MŠ připadajídvě děti se stejným datem narození, rozhodne o umístění tzv. losování, za účasti všech stran.

Zora Prokopová-ředitelka MŠ Mezivrší

9.dubna 2020