Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro školní rok 2022/2023 s platností od 1.10.2022 bylo schváleno usnesením Rady hl. m . Prahy č. 2386 ze dne 5.9.2022

Podmínky pro podávání žádosti o:

 1. prominutí úplaty za předškolní vzdělávání a
 2. prominutí úplaty za stravování dítěte v mateřské škole z fondu solidarity.
 1. Oprávněným žadatelem o prominutí úplat za stravné a školné je zákonný zástupce dítěte.
 2. Žadatel podává žádost řediteli školy na předepsaném formuláři (ke stažení na internetové adrese:
  pomocprazanum.praha.eu

III. Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

– Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.
– Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity
jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá
některou z následujících dávek:
o příspěvek či doplatek na bydlení;
o okamžitou dávku v hmotné nouzi;
o přídavek na dítě;
o dávky pěstounské péče;
o čelí exekuci/insolvenci;
o po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den
(u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku
hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

 1. Ředitel školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve
  školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona.V. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitel vyrozumí žadatele. V případě, že žádosti bylo vyhověno, ředitel školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata prominuta, případně, zda bude poskytnut jednorázovýpříspěvek z fondu solidarity ve stanovené výši na jeden školní rok 2022/2023 na aktivity
  spojené s činností školy.
 1. Na prominutí úplaty vyplývající z těchto Podmínek a usnesení ZHMP není žádný právní nárok.
  VII. Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.

Způsob a termíny podávání žádostí o prominutí úplaty za školné, stravné

Žádost lze podávat průběžně ve školním roce 2022/2023:

 1. Etapa přijímání žádostí ředitelkou Mateřské školy Mezivrší, Praha 4, Mezivrší 15 do úterý 27.9. 2022 s vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školní rok 2022/2023 od 1.10. 2022.
 1. Etapa přijímání žádostí ředitelkou Mateřské školy Mezivrší, Praha 4, Mezivrší 15 do čtvrtka 27. 10. 2022 s vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školní rok 2022/2023 od 1.11. 2022.
 1. Písemné žádosti předejte ředitelce školy buď prostřednictvím datové zprávy nebo osobně v kanceláři ředitelky školy. Zde můžete žádost i osobně vyplnit a rovněž odevzdat.
 1. Podmínky žádosti o 100% prominutí úplaty na školné a 100% prominutí úplaty za stravné:
 1. Dítě je zapsáno ke vzdělávání do Mateřské školy Mezivrší, Praha 4, Mezivrší 15 a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP
 2. Dítě je zapsáno ke stravování ve školní jídelně Mateřské školy Mezivrší, Praha 4, Mezivrší 15 a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP.

Zora Prokopová-ředitelka MŠ